วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์

คือ วิชาที่ว่าด้วยความงาม มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า “Aesthetikos”
ตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า “Aesthetics” หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความงาม พจนานุกรมศัพท์ศิลปะฉบับราชบัณฑิตสถาน (2532 : 4) สุนทรียศาสตร์ เป็น ปรัชญาสาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยความงาม รวมทั้งงานศิลปะและธรรมชาติ สรุปได้ว่า สุนทรียศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความงามซึ่งครอบคลุมถึงความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปะตลอดจนความงามกระบวนการสร้างผลงานนั้น

สุนทรียศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไร

มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ
1.ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสิน ความงามอย่างสมเหตุสมผล
2.ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุมีผล
3.เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียให้กว้างขวางเพื่อการดำรงค์อยู่อย่างสันติสุข
4.ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างต่างทั้ง
เป็นรูปธรรมและนามธรรม
5.ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ ของสรรพสิ่งและการบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์กับชีวินประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคร้องกัน

ไม่มีความคิดเห็น: