วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัวชื่อ สุรัชนีวรรณ นามสกุล ศิลปะศร
ชื่อเล่น น้อยหน่า
เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2518
อายุ 32 ปี
ภูมิลำเนา 208 หมู่ 3 (บ้านวังมะเดื่อ) ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เป็นคนจอมบึงโดยกำเนิด
การทำงาน เข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค ระดับ 2 เมื่อ พ.ศ.2539
ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่น ต.16
อนาคต ศึกษาต่อ ปริญญาโท
อนาคตอีกต่อไป ศึกษาต่อ ปริญญาเอก

ไม่มีความคิดเห็น: