วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์

คือ วิชาที่ว่าด้วยความงาม มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า “Aesthetikos”
ตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า “Aesthetics” หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความงาม พจนานุกรมศัพท์ศิลปะฉบับราชบัณฑิตสถาน (2532 : 4) สุนทรียศาสตร์ เป็น ปรัชญาสาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยความงาม รวมทั้งงานศิลปะและธรรมชาติ สรุปได้ว่า สุนทรียศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความงามซึ่งครอบคลุมถึงความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปะตลอดจนความงามกระบวนการสร้างผลงานนั้น

สุนทรียศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไร

มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ
1.ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสิน ความงามอย่างสมเหตุสมผล
2.ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุมีผล
3.เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียให้กว้างขวางเพื่อการดำรงค์อยู่อย่างสันติสุข
4.ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างต่างทั้ง
เป็นรูปธรรมและนามธรรม
5.ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ ของสรรพสิ่งและการบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์กับชีวินประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคร้องกัน

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัวชื่อ สุรัชนีวรรณ นามสกุล ศิลปะศร
ชื่อเล่น น้อยหน่า
เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2518
อายุ 32 ปี
ภูมิลำเนา 208 หมู่ 3 (บ้านวังมะเดื่อ) ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เป็นคนจอมบึงโดยกำเนิด
การทำงาน เข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค ระดับ 2 เมื่อ พ.ศ.2539
ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่น ต.16
อนาคต ศึกษาต่อ ปริญญาโท
อนาคตอีกต่อไป ศึกษาต่อ ปริญญาเอก

ศิลปศร


ศิลปศรเป็นนามสกุลของดิฉันเอง ภูมิใจมากเพราะนามสกุลนี้รับราชการทุกคนเลย

ย่าภูมิใจในตัวลูกและหลานมาก งานศพย่า จัด 7 วัน และได้รับพระราชทานเพลิงศพ

ย่าสอนลูกหลานเสมอว่าสมบัติที่ติดตัวเราไปจนตายคือความรู้และความดีซื้อสัตย์

ต่ออาชีพและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณชีวิตจะเจริญก้าวหน้า